התוכנית העסקית ככלי ניהולי הרעיון והביצוע

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

המאמר מוגש בחסות מ.ט.י חולון

קווים מנחים וראשי פרקים להכנת תכנית עסקית.

פרק 1: תמצית מנהלים.

תציג את העסק/ הפרוייקט בצורה קצרה ומקוצרת, המאפשרת הבנת העסק, תוך קריאה הנמשכת זמן קצר.
תיאור נושא התכנית והמטרה: הגדרה תמציתית וברורה של מטרת התכנית, מדוע מוצגת ומה אנו מצפים ממקבל ההחלטות.

תיאור העסק.
תיאור המוצר.
השווקים אליהם מיועד המוצר.
הצורך במוצר.
יתרונות המוצר.
תיאור היזם/ היזמים , החברה.
תיאור היכולת הקיימת ביחס למטרה.
התוצאה העסקית הצפויה. ק 2: תיאור העסק (הווה או עתיד).
הגדרת תחום פעילות. (G/NG)

מבנה הבעלות:

שמות השותפים:
1. _____________ % _________.
2. ______________ % ________.
3. ______________ % ________.
צורת ההתארגנות הפורמלית (עצמאי, שותפות, חברה בעמ')
מצבו הפיננסי של העסק וסקירה היסטורית (בעסק הקיים בלבד – 3 שנים לאחור), מחזורי מכירות, רווחיות, מבנה נכסים והתחייבויות.
תפעול: הצגת המבנה הארגוני, כוחאדם, מערכי הייצור והשיווק.

פרק 3: המוצר (או השירות)

תיאור מהות המוצרים הקיימים והמתוכננים במונחי תועלת למשתמש. (G/ NG).
מהו הצורך שהמוצר מספק? (G/NG)
תיאור השימוש המרכזי ושימושים נוספים.

תכונותיו הייחודיות, הבידול שבו והערך המוסף שהוא מספק לעומת תחליפים ומתחרים (כולל השוואת מחירים – רצוי להציג בטבלה). (G/NG)
תיאור טכני (שיטת פעולה, מבנה סכמתי. אין צורך לגלות סודות).

פרק 3א: הטכנולוגיה.

תאור הטכנולוגיה.
תאור של טכנולוגיות חליפיות.
ישימות של טכנולוגיות (במידה וניתן לשאוב דוגמאות מתחומים אחרים, רצוי להציג זאת).
מידת החדשנות הטכנולוגית בפרויקט, תוך ציון חשיבותה בתחום הנדון.
יש לציין האם מדובר בפיתוח של טכנולוגיה או ברכישה של פיתוח טכנולוגי.

פרק 4: השוק.

הגדרת שוק היעד והיקפו (פילוח לקבוצות הומוגניות לפי: לקוחות/ שימושים/ גיאוגרפיה). (G/NG)
קהלי היעד ומאפייניהם (צרכים, רצונות, העדפות, הרגלי קניה, תגובה לפרסום, גמישות הביקוש ביחס למחיר).
מתחרים/ תחרות (תיאור המתחרים הפעילים בשוק היעד, נפח השוק שלהם).

רשימת לקוחות פוטנציאליים שהביעו נכונות (אפילו בלתי מחייבת) לרכוש את המוצר, ומאפייניהם (G/NG).
פוטנציאל הצמיחה של השוק (תוך ציון הגורמים העיקריים). (G/NG)
ניתוח SWOT – עצמות, חולשות, הזדמנויות ואיומים. (G/NG)

פרק 5: תוכנית השיווק והמכירות.

מיצוב רצוי של הפירמה.
הגדרת מטרות ויעדים שיווקיים (כמויות, הכנסות, רווחים, נתח שוק).
בניית מערך השיווק מול קבוצות הלקוחות, שיטות המכירה, מאמצי המכירה שיושקעו ביחס אליהן, אמצעי המכירה/ הפצה ותכונות המוצר שיודגשו.
מדיניות המחירים.
הפרסום (תקשורת, פרוספקטים, תערוכות וכו').
תקציב נדרש לפעילות שיווקית.

פרק 6: תוכניות תפעול, ארגון ומשאבי אנוש.

המבנה הארגוני (רצוי עץ מבנה).
אנשי מפתח (תיאור התפקיד, בעל התפקיד, הכשרתו המקצועית והשכלתו).
ארגון מערך הייצור (התהליך, קווי הייצור, האמצעים).
המערך הלוגיסטי והמלאי.
מערך השירות (תמיכה בלקוחות).
שלבי ההקמה על פני לוח זמנים.

פרק 7: תוכנית ההשקעות.

תיאור ופירוט מטרת התכנית (להקמת עסק חדש או הרחבה של עסק קיים) בהתייחס לציוד, לנכסים, עלויות רכישתם, תוך ציון לוחות זמנים.
תאריך תחילת ההשקעה: _________________________.
מתי יגיע העסק לתפוקה מלאה:____________________.
סעיפי השקעה עיקריים (שימושים):
נכסים קבועים:
הון חוזר: פירוט רבעון I רבעון II רבעון III רבעון IV סך הכל לשנת הפעלה I
שיפוץ מבנה
מכונות וציוד
כלי רכב
מחשוב
אחר (פרט)
אחר (פרט)
סה"כ נכסים קבועים
שכר דירה
הוצ' פרסום ראשוני
מלאי ראשוני
שכ"ע ראשוני
עלויות תפעול ראשוני
כסף/ הון חוזר
סה"כ הון חוזר
סה"כ השקעה מתוכננת
מקורות המימון לתוכנית הנ"ל (מקורות):
פירוט סכום בש"ח הערות
הון עצמי
סכום ההלוואה המבוקש
מקורות אחרים (פרט)
הלוואות אחרות (פרט)
אשראי ספקים
סה"כ מקורות יש לוודא שהסכום יהיה זהה לסה"כ ההשקעה בטבלה לעיל (G/NG)

פרק 8: התכנית הפיננסית.

תחזית רווח והפסד (G/NG):
עלות המכר:
הוצאות תפעול:
פירוט רבעון I רבעון II רבעון III רבעון IV שנת הפעלה I
מכירות
קניות
הוצאות חרושת/ ייצור
אחר
סה"כ עלות המכר
רווח גולמי צפוי
הוצאות שיווק ומכירה
עלות שכר עבודה
עלות שכר בעלים
הוצאות הנהלה וכלליות
אחר
סה"כ הוצאות תפעול צפויות
רווח תפעולי צפוי
הוצאות מימון
רווח לפני מס
פירוט הנחות הבסיס לתוכנית המכירות וההוצאות (השווה למקובל בענף):
תחזית תזרים מזומנים

רבעון I רבעון II רבעון III רבעון IV שנת הפעלה I

יתרת פתיחה בבנק
סה"כ הכנסות במזומנים
הוצאות קבועות במזומנים:
שכר
שכר דירה
משרדיות
חשמל
ארנונה
טלפון
רכב
הלוואות
אחר
סה"כ הוצאות קבועותהוצאות משתנות:
פרסום
הצטיידות
אחר
סה"כ הוצאות משתנות
סה"כ הוצאות במזומנים
גירעון/ עוד
גירעון/ עודף מצטבר
יתרה בבנק
ככל שהיקף הפעילות היקפי ההזמנות והייצור של העסק גדלים, כך גדל היקף החוסר במזומנים ומנהל הבנק פחות מחייך אלינו…..

ניתוחי רגישות:

א. ניתוח נקודת איזון:BREAK EVEN POINT (G/NG):
נקודת איזון תפעולית תחזית לשנה ראשונה תחזית לשנה שניה
יחידות מוצר
מחזור כספי
ב. ניתוח הרגישות לכמות ביחס למחיר.
שינוי במחיר
שינוי בכמות +20% +10% +5% 0% 5% 10% 20%
ג. תלות בספקים/ לקוחות
תקופת החזר ההשקעה.
זוהי התקופה החולפת ממועד תחילת הפעילות ועד לנקודה בה מוחזרת ההשקעה בפרוייקט.
תקופת החזר ההשקעה תחושב על פי שנת ההחזר, השנה הראשונה בה מושג האיזון הבא: ניתן לחשב את תקופת ההחזר בהתייחס לרווחיות המצטברת עפ"י דו"ח רווח והפסד.

נספחים:

קורות חיים של אנשי המפתח בעסק.
רשיונות מיוחדים נדרשים.
חוזים מהותיים בעסק (שכירות, שותפות וכד').
מכתבי כוונה של לקוחות פוטנציאליים והמלצות.
אחר – לפי ראות היזם.

5/5