כיצד קוראים דוחות כספיים?

שתפו את התוכן על החברים שלכם:
Facebook
Twitter
LinkedIn

בחסות מ.ט.י חולון

דוח הרווח וההפסד מציג את תוצאות פעילות החברה לתקופת זמן מוגדרת (רבעון, חצי שנה, 9 חודשים או שנה). דוח זה יכול לשמש כמדד לחיזוי פעילותה של החברה גם בעתיד.
דוח רווח והפסד מציג את הסכומים שהתקבלו בתמורה למכירת הסחורות / מתן השירותים או כל הכנסה אחרת וכן את כל ההוצאות והעלויות, שהיו כרוכות בפעילות החברה. התוצאה (השורה התחתונה בדוח) הינה הרווח הנקי (או ההפסד הנקי) לאותה שנה.

מקור ההכנסות החשוב ביותר הינו תמיד זה הרשום בשורה הראשונה של הדוח – מכירות (הכנסות). אלה המזומנים, שמקבלת החברה מלקוחותיה, עבור הסחורות ו / או השירותים שהיא מספקת להם. מכירות נטו, הן סכום הכסף המתקבל לאחר ניכוי הנחות שניתנו וסחורות שהוחזרו.

מקור הכנסות משני נרשם תחת הכנסות אחרות או שונות. הכנסות אלו נובעות מקבלת דיבידנדים ו / או ריביות מהשקעותיה של החברה בני"ע, שנרשמו כנכסים במאזן.
הוצאות החברה כוללות את עלות המכר, עלויות תקורה (כגון משכורות, שכר דירה, אספקה, פחת), ריבית על הלוואות ומיסים.

עלות המכר והוצאות תפעול:

בחברה תעשייתית, עלות המכר מייצגת את כל ההוצאות שהתהוו במפעל (כולל פחת) לצורך הפיכת חומרי גלם למוצרים מוגמרים. הוצאות אלו כוללות הוצאות על חומרי גלם, עבודה ישירה ועלויות תקורה כגון פיקוח, שכר דירה, חשמל, אספקה, אחזקה ותיקונים.
פחת משקף את ירידת הערך של נכס, עקב בלאי ושימוש. כל ירידת ערך של מכונה במפעל כמוה כהוצאה או הפסד לגבי הייצור.

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:

הוצאות אלו בד"כ מסווגות בסעיפים נפרדים מעלות המכר, בכדי שהמשקיע יוכל לעמוד על היקף הוצאות המכירה והוצאות ההנהלה. הוצאות מכירה כוללות את משכורות ועמלות אנשי המכירות, הוצאות שיווק וקידום מכירות והוצאות נסיעות. הוצאות ההנהלה וכלליות כוללות שכר המנהלים, שכר עובדי מנהלה ודומיהם.

הוצאות מימון:

הוצאות המימון כוללות ריבית על הלוואות ועל אג"ח ולעיתים גם ערכים חשבונאים בגין הצמדות ו / או הפרשי שער. לחברה יכולות להתהוות גם הכנסות מימון, בניהול נכון של הלוואותיה.
הריבית המשולמת למחזיקי אגרות חוב, תמורת השימוש בכספם, נקראת לעיתים "ריבית קבועה" שכן היא משולמת מידי שנה, בין אם החברה הרוויחה ובין אם לאו. הריבית משתנה במקרה של דיבידנדים למניות, אשר משולמים רק במידה ואסיפת בעלי המניות הצביעה על כך.

הוצאות המימון הנן הוצאות נוספות הכרוכות בפעילות עסקית המוכרת לצורך מס. הריבית מנוכה מההכנסה החייבת במס ומקטינה את בסיס המס.

מסים על הכנסה:

בארץ נהוג מס חברות של 34%. המס משולם על ההכנסה החייבת.
הטבות מס ניתנות בגין סיוע ממשלתי, במקרים של "מפעל מאושר". לחברה יכולים לנבוע גם החזרי מס במקרה של קיזוז הפסדים, כלומר, ההכנסה החייבת הינה שלילית. עצמאי שאינו חברה בעמ' ישלם מס הכנסה על פי מדרגות מס שולי המעודכנות מעת לעת.
רווח נקי
לאחר חיבור כל גורמי הרווח וחיסור כל מרכיבי ההוצאות, הסכום שנותר הינו הרווח הנקי.
הרווח הנקי היינו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד או לצברו לשימוש עתידי.
במקרה שלא מחולק דיבידנד, או שמחולק דיבידנד בשיעור נמוך מן הרווח הנקי, העודף נשאר ברשות החברה והוא נכלל בסעיף העודפים.

מה ניתן ללמוד מדוח רווח והפסד:

מעבר להבנת סעיפי הדוח, חשוב ללמוד כיצד לפרש את המספרים המוצגים בו.
המטרה היא להסיק מסקנות אשר יסייעו לך בבואך לקבל החלטה כוללת בדבר ההשקעה בני"ע של החברה.
להלן מספר נקודות שיסיעו לך להפיק יותר מידע מן הדוח. בדוח הדירקטוריון, הנלווה לדוחות הכספיים, ניתן למצוא סקירה על השינויים שחלו בסעיפי דוח רווח והפסד לתקופות קודמות.

מכירות:

בבחינת סעיף המכירות, חשוב להשוותו לנתונים מקבילים מתקופות קודמות (שנתיים ורבעונים עוקבים) ולבחון את המגמה הכללית המתקבלת. דוחות חברה "טובה" יצביעו על גידול שנתי מתמשך לאורך מספר שנים. חברה "טובה" גם לא תהיה תלוייה במספר מצומצם של לקוחות. בהתחשב בגודלו של השוק המקומי, הצמיחה של חברות רבות מונעת ע"י היצוא ועל כן חשוב לבדוק את התפלגות המכירות בין היצוא לבין המכירות לשוק המקומי (נתונים הנמצאים בד"כ בבאורים לסעיף המכירות). כמובן שיש לבדוק מהו המוצר / השירות הנמכר ולהבחין בין הפעילות המרכזית של החברה לבין הכנסות מפעילויות אחרות או מחברות בת.

כאשר בוחנים את הדוחות הרבעוניים יש לזכור כי ישנן חברות שפעילותן נתונה לעונתיות. בחברות אלו יש להקפיד ולהשוות כל רבעון לרבעון המקביל אשתקד ולא לרבעון שקדם לו (לדוגמא, רבעון שלישי 1998 בהשוואה לרבעון שלישי 1997). לעומתן, בחברות אשר אינן מושפעות מעונתיות (לדוגמא חברות היי – טק) יש לשים דגש על גידול עקבי לאורך כל הרבעונים (לדוגמא רבעון שלישי 2005 בהשוואה לרבעון שני 2005)

שעורי רווח:

גידול במכירות החברה הוא דבר חיובי, אך אין הדבר מעיד בהכרח על כך שחל גידול גם ברווחי החברה. שעורי הרווח מעידים על האחוז, שהרווח מהווה מן המכירות. קיימים שלושה יחסי שעור רווח שכיחים: שעור רווח גולמי, שעור רווח תפעולי ושעור רווח נקי.
המצב האופטימלי הוא כי שעורי הרווח של חברה ילכו ויגדלו ומכאן שהרווחיות עולה. גידול בשעורי הרווח יכול לנבוע מעליית מחירים, התייעלות תפעולית או כתוצאה משינויים בשיטות השיווק ו / או ההפצה. קיטון בשעורי הרווח מעידים בד"כ על תנאי שוק נוקשים יותר (לדוגמא תחרות גוברת הגוררת מלחמת מחירים) או חוסר יעילות / כשל ניהולי בחברה.

שעורי רווח גולמי ותפעולי הינם כלי יעיל להשוואה בין חברות בעלות סדרי גודל שונים, הפועלות באותו ענף (שעור רווח נקי מושפע מהוצאות מיסוי, שתלויות בגורמים שונים).

רווחיות:

השורה התחתונה בדוח רווח והפסד, הרווח הנקי של החברה, הינו כמובן נתון חשוב בדוח כי הוא המאפשר למשקיע בחברה להנות מהשקעתו, אם על ידי קבלת חלקו ברווח ואם ע"י השקעת הרווח בהמשך צמיחת החברה. הרווח הנקי מהווה גם את הבסיס ליחסים פיננסים כמכפיל הרווח (שהינו היחס השכיח ביותר המשמש להערכת מחיר המניה). יחד עם זאת, יש להתייחס לנתון זה בזהירות רבה. לעיתים מתהווים לחברה רווחי / הפסדי הון חד – פעמיים שאינם קשורים בפעילות המרכזית של החברה אך יש להם השפעה על הרווח הנקי. הרווח מושפע גם מתיקונים חשבונאים (שאינם קשורים בתזרים המזומנים) או ממקרים בהם מצהירים על הכנסות ממוצרים שנמכרו באשראי, אך טרם התקבלו בגינם מזומנים. במקרים חריגים, חברה יכולה להציג רווחים בדוחות הכספיים אך למעשה תמצא בהפסדים מבחינת מזומנים.

חברה, שרווחיה תנודתיים נחשבת להשקעה מסוכנת יותר מאשר חברה, שרווחיה יציבים ומשתפרים באופן עקבי.
מסיבות אלו, חשוב לבחון את התוצאות הכספיים של חברה לאורך זמן. רווחיות גבוהה במיוחד בשנה מסויימת, מלווה בד"כ ברווחיות ממוצעת בשנה שאחרי. שיטה מהירה לבדיקת "אמינות" נתון הרווח הנקי הוא להשוותו עם עם נתון תזרים המזומנים מפעילות שוטפת; אם קיים פער גדול בין השניים, יש לבחון את מקורו. דרך מעניינת נוספת לבחינת ערכים חריגים ברווחיות היא לבחון את תוצאות הפעילות של המתחרה הקרוב ביותר ולראות האם הענף בכללותו הציג רווחים חריגים באותה תקופה. כדאי להשוות גם את שעורי הרווח הגולמי והתפעולי.

לסיכום, המטרה היא לבחון את הנתונים בדוח רווח והפסד בעין ביקורתית ולהתייחס לגורמים חריגים, השוואה מול חברות מתחרות וענף ובסביבה העסקית.

מיכה מרום  יועץ עסקי

5/5